Svaki problem ima svoje rešenje2018-09-13T11:55:26+00:00

Svaki problem ima svoje rešenje

  • Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

  • Od svih sistema kojima pripadamo, najvažniji sistem jeste naša porodica

  • Sistemske konstelacije su energetski metod kojim se mogu rešavati razne vrste problema bez obzira kom sistemu pripadaju

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

Svet oko nas je veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema koji međusobno utiču jedni na druge

Pojedinac, porodica, država… sve su to sistemi kojima pripadamo

Svet oko sebe posmatram sa stanovišta, takvog, da je on za mene veliki sistem koji se sastoji od beskrajnog broja manjih sistema. Svaki pojedinac, porodica (primarna i sekundarna), svi naši prijatelji, poznanici, škole i firme u kojima smo, sportski klubovi, udruženja, navijačke grupe, političke stranke, opštine, gradovi, država u kojoj živimo, kontinent itd. su sistemi za sebe, koji se međusobno prepliću i utiču na ostale sisteme kojima pripadamo. Najvažniji sistem jeste naša porodica, primarna i sekundarna i sveobuhvatniji sistem, gde pripadaju i svi naši preci, sežući daleko u prošlost.

 Od svih sistema kojima pripadamo najvažniji sistem jeste naša porodica

Ta isprepletenost i međusobni uticaji sistema, a ponavljam da svi mi pripadamo i članovi smo više sistema istovremeno, za mene je uvek fascinantna. Tako, na primer, može se lako videti da naše bolesti, koje nam dolaze u toku života, najčešće imaju veze sa našim precima. Ako je u našoj porodici, kod predaka, neko bio isključen ili izopšten iz nje i o njemu se malo govorilo, kao rezultat toga, često se javlja bolest kod njegovih potomaka ili srodnika. Sistem kojem pripada isključeni član porodice i onaj (potomak) koji se razboleo, ne vibrira sinhrono i cenu plaća „slaba karika“. To je često bolesno dete, ili bolesni potomak.

Energetska blokada se može uspešno pronaći i deblokirati na Sistemskim konstelacijama

Energetska blokada se može uspešno pronaći i deblokirati na Sistemskim konstelacijama

Otkrivanje energetske blokade je prvi korak ka rešenju problema 

Sistemske konstelacije, kao fenomenološki, vanvremenski, transgeneracijski i iskustveni metod, omogućavaju nam da pronađemo energetsku blokadu. Njenim otkrivanjem, otkrivanjem situacije ili događaja koji ju je izazvao, otkrivanjem drugačije, disharmonične frekvencije osobe ili osoba koji su bili učesnici tog događaja, otvara se konstelacija i put ka rešenju problema.

Otklanjanje energetske blokade dovodi do sinhronizacije sistema

Uspostavljanje nove, sinhrone, harmonične konstelacije sistema, ima za posledicu promenu frekvencije kod svih aktera, činilaca iz sistema i svi se bolje osećaju. U slučaju bolesti potomka zbog izopštenja pretka, sinhronizacija ima za posledicu poboljšanje zdravstvenog stanja do tada bolesne osobe i prekidanja, eventualnog niza, odnosno ponavljanja, iste ili slične bolesti kod potomaka.

Otklanjanjem energetske blokade energija počinje nesmetano da teče

kroz sve članove sistema

Otklanjanjem energetske blokade energija počinje nesmetano da teče

kroz sve članove sistema

Do poboljšanja u sistemu dolazi posledično

Do poboljšanja dolazi posledično zbog toga što sistem, kome oboleli pripada, ulazi u harmoniju, a samim tim i svi njegovi članovi, uključujući potomke, počinju bolje da se osećaju i emituju drugu energiju. Efekti te pozitivne energije su vidljivi i na onim učesnicima koji su došli prvi put na Sistemske konstelacije.

 Kada sistem i njegovi članovi uđu u harmoniju dolazi do poboljšanja

Ovaj princip rešavanja problema koristim u gotovo svim situacijama. Moje iskustvo mi govori da svaki naš problem, sa kojim se susretnemo u životu, možemo posmatrati i kao izazov za lični rast i razvoj. Rešavanje problema, sa jedne i lični rast i razvoj sa druge strane, su kompleksna tema, o kojima se može mnogo toga reći i napisati.

RADIONICE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Gde se održavaju radionice Sistemskih konstelacija

Beograd

Novi Sad

Subotica

Niš

TERMINI RADIONICA
PRIJAVA ZA RADIONICU