Razvoj Sistemskih konstelacija

Sistemske konstelacije su fenomenološka metoda pomoću koje možemo sveobuhvatnim holističkim pristupom da rešavamo probleme i životne blokade. Nastale su razvojem Porodičnih konstelacija. Do same ideje kako se dalje mogu razvijati Porodične konstelacije, došao je nihov rodonačelnik Bert Helinnger.

On je započeo razvoj Sistemskih konstelacija, a do njihovog intenzivnijeg razvoja došlo je početkom 21. veka. U razvoju Sistemskih konstelacija su učestvovali razni Helingerovi učenici, pre svega iz Evrope.

Neki od njih, proučavajući Porodične konstelacije i baveći se njima, došli su do saznanja da na nas mogu uticati i osobe koje sa nama nisu u krvnom srodstvu. Te osobe pripadaju našim sistemima i sistemima naših predaka. Iz toga se moglo zaključiti da smo energetski povezani sa više sistema i da međusobno utičemo jedni na druge. Posmatrano sa energetskog stanovišta – ja, kao pojedinac, utičem na sve sisteme kojima pripadam, kao i oni na mene.

Sistemske konstelacije iz mog ugla
Šira slika konstelacija

Uzmimo primer dadilje i deteta koje ona neguje. Dadilja ima energetski uticaj na dete koje čuva i neguje, ali i to dete deluje na dadilju kao i na njenu porodicu kroz nju. Kada se dete koje neguje razboli, dadilja odlazi kući u energiji brige za dete i ta energija se prenosi na njenu decu i na ostale ukućane. Važi i obrnuto. Ukoliko dadilja od kuće nosi energiju brige, ma koliko se trudila da bude u dobrom raspoloženju, ona nesvesno prenosi svoju energiju na dete.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Kao što se može videti, Sistemske konstelacije daju mnogo širu sliku i imaju mnogo više mogućnosti. One obuhvataju mnogo više osoba iz različitih sistema koji energetski mogu uticati na nas, odnosno na temu našeg problema ili na blokade koje imamo.

Razvoj ove metode konstelacija doveo je do toga da se one danas primenjuju u celom svetu, na svim kontinentima.

Po principima klasične nauke, one se ne mogu dokazati. Ali, rezultati su ti koji ih opravdavaju, i zbog kojih zaslužuju poverenje, kao metoda kojom se mogu rešavati razne vrste problema.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Sličnosti i razlike između Porodičnih i Sistemskih konstelacija

Ova dva pravca konstelacija su na prvi pogled veoma slična. Svi principi koji važe u Porodičnim konstelacijama važe i primenjuju se takođe u Sistemskim konstelacijama.

O principima koji važe i u Sistemskim konstelacijama možete pročitati na sledećem linku: Porodične konstelacije

Da bismo što jednostavnije dočarali razlike između ova dva pravca konstelacija, na kratko ćemo se vratiti na primer odnosa dadilje i deteta koje ona čuva i neguje.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Recimo da je naša dadilja imala tragediju u porodici. Energetski posmatrano dadilja je bila u energiji tuge. Ta energija se prelila na dete. Iz ugla običnog posmatrača, dadilja je obavljala posao savesno, možda čak i veoma dobro ostvarujući odličan kontakt i komunikaciju sa detetom. Ali, danas je to dete odrastao čovek koji ima problem sa neobjašnjivom tugom.

Iz ugla konstelatora prva ideja bi bila, da se izvor energije tuge potraži među pripadnicima porodičnog sistema. Izvor tuge se pronalazi i naizgled – problem dobija svoje rešenje. Posle izvesnog vremena našem klijentu je malo bolje, ali njegova neobjašnjiva tuga i dalje postoji.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Kada se ovakvom problemu pristupi kroz Sistemske konstelacije, tek tada dobijamo širu sliku i naša dadilja stupa na scenu. Tek kada rešimo energetsko čvorište iz situacije koju je dadilja doživela, našem klijentu je bolje. Energija neobjašnjive tuge nestaje i on može da se vrati svom životu i autentičnim emocijama.

Kroz ovaj primer je očigledno da osnovnu razliku između Porodičnih i Sistemskih konstelacija čini širi ugao posmatranja i viša perspektiva koju imamo kod Sistemskih konstelacija. U njima imamo veći broj sudionika koje posmatramo za dati problem. Time se dobija šira slika, ali i veće mogućnosti za pronalazak adekvatnog rešenja za problem koji muči klijenta ili za njegovu životnu blokadu.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Kroz svoje dugogodišnje iskustvo, kako klijenta, tako i konstelatora, došao sam do saznanja da je svaka osoba sastavljena od mnoštva sistema i da ona sama čini deo više različitih sistema kojima pripada.

Najmanji sistem koji posmatram kroz konstelacije je ćelija. Sledeći sistem koji posmatram je organ sa svim njegovim delovima. Odmah nakon toga su organi, koji čine deo jedne celine npr. probavni sistem. I na kraju telo, ljudski organizam, kao skup manjih sistema.

Drugi, veći sistemi kojih smo više svesni u svakodnevnom životu, su primarna i sekundarna porodica, sistemi koji nas okružuju (posao, škola, rekreacija, društvo..), komšiluk, ulica, grad, država, zemlja u kojoj živimo, kontinent.

Sistemske konstelacije iz mog ugla

Svi ovi sistemi su u međusobnoj energetskoj interakciji sa nama, kao i mi sa njima. Energetski posmatrano, mnogim problemima ili životnim blokadama se može pristupiti na ovakav način i tako se mogu pronaći rešenja, koja bi inače ostala nedostupna.

Posmatranje i rešavanje problema kroz Sistemske konstelacije

Kroz konstelacijsko istraživanje sam utvrdio da, kada dođe do zastoja protoka energije u bilo kom od sistema koje sam ranije pomenuo, može doći najčešće dolazi do problema ili životnih blokada.

Svi smo svesni da na nas energetski utiču pre svega roditelji i njihovi preci. U konstelacijskoj praksi Sistemskih konstelacija  se pokazalo da na nas mogu uticati i bliski rođaci sa kojima nismo u krvnom srodstvu (strine, ujne, zetovi, prvi muž, i mnogi drugi rođaci). Tada se došlo do uvida da međusobni energetski odnosi u nekoj porodici nisu jednostavni. Zapravo, mogu biti veoma kompleksni.

Sistemske konstelacije iz mog ugla
Moja istraživanja

U mom istraživačkom radu u Sistemskim konstelacijama otkrio sam da vrlo često pripadamo nekim širim sistemima kojih nismo svesni. Rešenja nekih teških i komplikovanih radova su se pojavila tek nakon uvođenju osoba iz pripadajućeg sistema. U tim sistemima je došlo do energetskog čvora, do kog sam stigao vođen informativnim poljem (setite se primera dadilje i deteta).

Po uvođenju tih osoba, rešenja su bila dostupna gotovo u trenutku, što se osećalo u celom polju, kao i kod svih prisutnih na radionici. Nakon izvesnog vremena, nosioci rada su osećali veliko životno olakšanje u vezi sa svojim problemom,  ili se dogodilo njegovo magično razrešavanje. To me je vodilo u sve dublje istraživanje, u spoznavanje i postavljanje određenih zakonitosti koje sam kasnije uveo u praksu.

Konstelacije radionica

Sistemske konstelacije nam nude mogućnost pronalaska energetskih blokada u prostoru i vremenu, u bilo kom od navedenih sistema. Obučeni konstelator ima mogućnost da pronalaskom energetskih blokada iskoristi njihove alate i uspešno pronađe rešenje.

Tako pomoću ove energetske metode rešavamo probleme i životne blokade na holistički način. Kada se dođe do rešenja, počinje proces prevazilaženja problema i mi kao klijent počinjemo svoj unutrašnji energetski proces promena. On zahteva određeno strpljenje, upornost i vreme.

Zaključak

Iz mog konstelatorskog iskustva ozbiljniji problemi i životne blokade imaju više energetskih uzroka postojanja. Zahvaljujući Sistemskim konstelacijama možemo sistematski pristupiti njihovom rešavanju u više uzastopnih radova na istu temu. Rešavajući ih na takav način izbegavamo ponovno pojavljivanje problema. Time imamo mogućnost za trajno rešenje životnih problema i blokada.

žena i duša

Za sve ono što nije uspešno dokučeno i rešeno pomoću Sistemskih konstelacija, koristim sledeći pravac – Meta konstelacije. Ovu metodu sam razvijao dugogodišnjim radom i istraživanjem, pre svega na sebi, pa tek onda u praksi sa klijentima. Danas ponosno mogu da kažem da je moj patent – Meta konstelacije – veoma primenjiv u praksi i daje sjajne rezultate.

PRIJAVI SE